محورهای همایش:

- گردشگري و محيط زيست

- گردشگري و جغرافيا

- گردشگري و اكوسيستم هاي آبي و تالابي

- گردشگري در مناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي و جنگلي

- گردشگري و آمايش سرزمين

- گردشگري در سواحل

- گردشگري و توسعه پايدار

- گردشگري شهري و روستایی

- گردشگري و مدل هاي اقليمي

- استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري

- گردشگري فرهنگي و مذهبي

- گردشگري و موزه ها

- گردشگري و ژئوتوريسم

- گردشگري الكترونيك

- گردشگري و اقتصاد

- گردشگري و امنيت

- گردشگري و جهاني شدن

- گردشگري و زنان

- گردشگري و معماري

- گردشگري روستايي عشايري

- تغييرات آب و هوايي و گردشگري

- نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

- آموزش و تورگرداني گردشگري

- گردشگري و موسيقي هاي محلي

- گردشگري ادبي

- گردشگري ورزشي (كوهنوردي، كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي و ...)

- جایگاه گردشگری و جغرافيا در آمايش سرزمين

- ظرفيت هاي جغرافيايي و برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور

- چالش های جمعيتی و چشم انداز جغرافياي جمعيت ايران

- توسعه پایدار گردشگری

- شناخت توانمندی ها و ظرفیت های توسعه گردشگری در ایران

- ژئومورفولوژی کاربردی و برنامه ریزی محیطی

- مخاطرات محیطی و کاهش آسیب پذیری

- و کلیه موضوعات مرتبط با گردشگري، جغرافیا و محیط زیست


تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک می باشد.